Законодателство

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Законодателство

 

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №852/29.04.2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хигиената на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1434780260109&from=BG

2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1169/25.10.2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставянето на информация за храните на потребителите - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1434780260109&from=BG

3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2017/2625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодарелството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32017R0625

4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №178/28.01.2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1434781045517&from=BG

изменен с

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2019/1381 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юни 2019 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) №1829/2003, (ЕО) №1831/2003, (ЕО) №2065/2003, (ЕО) №1935/2004, (ЕО) №1331/2008, (ЕО) №1107/2009, (ЕС) №2015/2283 и Директива 2001/18// ЕО- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32019R1381

6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1332/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ензимите в храните- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1332-20121203&from=EN

7. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1333/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно добавките в храните- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1333-20200325&from=EN#tocId37

8. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (изм. бр.52,ДВ, 09.06.2020г.)- https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148698

9. ЗАKОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (изм. бр.58, ДВ, 18.07.2017г.) - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161

10. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (изм. бр.25,ДВ, 20.03.2020г.)- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534826

11. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (изм. бр.97, ДВ, 05.12.2017г.)- http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305

12. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (изм. бр.23,ДВ, 14.03.2020г.)- https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136735703

13. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (изм. бр.81,ДВ, 15.10.2019г.) - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135802037

14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА (бр.51,ДВ,     05.06.2020г.) - https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148426

15. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (изм. бр.83,ДВ, 22.10.2019г.)- https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630

16. НАРЕДБА № 1 ОТ 26.01.2016 г. (доп. бр.51,ДВ,19.06.2019г.) ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136734252

17. НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (бр.87,ДВ, 5.11.2019г.) - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135747350

18. НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2018 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (бр.104, ДВ, 14.12.2018г.)- https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137189158/issue/5887/naredba-%E2%84%96-8-ot-4-dekemvri-2018-g-za-spetsifichnite-iziskvaniya-kam-bezopasnostta-i-kachestvoto-na-hranite-predlagani-v-detskite-zavedeniya-uchilishtnite-stolove-i-obektite-za-targoviya-na-drebno-na-teritoriyata-na-uchilishtata-i-na-detskite-zavedeniya-kakto-i

19. НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 г. (бр.93, ДВ, 23.10.2003г.) ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ -http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135473101

20. НАРЕДБА № 25 ОТ 6 ЮНИ 2007 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (бр.48, ДВ, 15.06.2007г.)- https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135555678

21. НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 г. (бр.38, ДВ, 12.04.2002г.) ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ- http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909568

22. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ 29.07.2001г. (изм. бр.102,ДВ, 12.12.2014г.) - https://lex.bg/laws/ldoc/-549421568Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2020 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2019

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg