Законодателство

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Законодателство

 

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/29.04.2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хигиената на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1434780260109&from=BG

 

2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/25.10.2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставянето на информация за храните на потребителите - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1434780260109&from=BG

 

3. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/29.04.2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1434780260109&from=BG

 

4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/28.01.2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1434781045517&from=BG

 

5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1331&qid=1434781579023&from=BG

 

6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно добавките в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1434781718633&from=BG

 

7. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/16.12.2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ензимите в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1332&qid=1434781819171&from=BG

 

8. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (бр.106, ДВ,21.12.2018г.) - https://lex.bg/laws/ldoc/2134685185

 

9. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (бр.58, ДВ, 18.07.2017г.) - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161

 

10. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (бр.18, ДВ, 28.02.2020г.)- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201

 

11. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305

 

12. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (бр.102, ДВ, 31.12.2019г.)- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136735703

 

13. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (бр.81, ДВ, 15.10.2019г.) - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135802037

 

14. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (бр.83, ДВ, 22.10.2019г.) - https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630

 

15. НАРЕДБА № 1 ОТ 26.01.2016 г. (бр. 10, ДВ, 5.02.2016г.)  ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136734252

 

16. НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (бр. 87, ДВ, 5.11.2019г.) - https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135747350

 

17. НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2018 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (бр.104, ДВ, 14.12.2018г.)- https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137189158/issue/5887/naredba-%E2%84%96-8-ot-4-dekemvri-2018-g-za-spetsifichnite-iziskvaniya-kam-bezopasnostta-i-kachestvoto-na-hranite-predlagani-v-detskite-zavedeniya-uchilishtnite-stolove-i-obektite-za-targoviya-na-drebno-na-teritoriyata-na-uchilishtata-i-na-detskite-zavedeniya-kakto-i

 

18. НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 г. (бр.93, ДВ, 23.10.2003г.) ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ -http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135473101

 

19. НАРЕДБА № 25 ОТ 6 ЮНИ 2007 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (бр.48, ДВ, 15.06.2007г.)- https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135555678

 

20. НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 г. (бр.38, ДВ, 12.04.2002г.) ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909568

 

21. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ 29.07.2001 г. (бр.102, ДВ, 12.12.2014г.) - https://lex.bg/laws/ldoc/-549421568

 Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2020 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2019

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg