Законодателство

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Законодателство

1.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хигиената на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1434780260109&from=BG
2.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставянето на информация за храните на потребителите - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1434780260109&from=BG
3.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1434780260109&from=BG
4.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1434781045517&from=BG
5.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1331&qid=1434781579023&from=BG
6.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно добавките в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1333&qid=1434781718633&from=BG
7.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ензимите в храните - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1332&qid=1434781819171&from=BG
8.    
9.    ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134685185
10.    ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161
11.    ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201
12.    ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305
13.    ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135482815
14.    ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135802037
15.    ТЪРГОВСКИ ЗАКОН - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630
16.    НАРЕДБА № 5 ОТ 25 МАЙ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135531677
17.    НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135747350
18.    НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г.) - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135752009
19.    НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135473101
20.    НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2002 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909568Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2019 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2019

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg