Актуално

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Споразумение за прилагане на добри търговски практики

На 10 март 2015 г. Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и Сдружението за модерна търговия (СМТ)  подписаха „Споразумение за сътрудничество на браншови сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на лоялните бизнеспрактики”.

Документът е резултат от действията на Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производството на хлебни и сладкарски изделия до предлагането им на крайния потребител.

Споразумението се основава на 10 принципа на добри практики, възприети от европейската „Инициатива за веригата на доставки” и подписването му е първа стъпка за въвеждане на саморегулацията в отношенията производители-преработватели- търговци.

Документът беше подписан от председателите на управителните съвети на НБСХС и СМТ Мариана Кукушева и Бойко Сачански. Двете организации поеха ангажимент да:
•    Решават предизвикателствата в отношенията помежду си като си партнират на основата на принципите за добри практики и чрез саморегулация. В този смисъл те вярват, че държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки и че свръхрегулациите се вредни за бизнеса. Ето защо ще бъдат създадени процедура за разрешаване на спорове и механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи;
•    Си сътрудничат за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.
НБСХС и СМТ се обединиха около принципи на добри практики, които са в интерес както на бизнеса, така и на българските потребители. Основните са:
•    Винаги да се отчитат интересите на потребителите.
•    Свобода на договаряне между независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление. Тук се отчита и правото на всяка от страните да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.
•    Отговорност и добросъвестност при извършване на сделки. Така се гарантира почтеност при всяко договаряне, което е в интерес както на страните, подписали споразумението, така и на потребителите.
•    Всички споразумения да бъдат писмени, да се спазват и в тях да не се допускат едностранни промени на условията. Те трябва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече елементи, включително права и процедури за прекратяване. По този начин ще бъдат отчетени и спецификите на отношенията доставчик-търговец, което на практика е невъзможно да бъде постигнато с изготвянето на типови договори.
•    Да не се използват каквито и да било средства за натиск от някоя от договарящите се страни, с цел придобиване на неоправдано предимство. Споразумението поставя основите за равноправен диалог между участниците във веригата на доставки на хранителни стоки. Така ще бъдат прекратени редица нелоялни практики, за които се говореше в последните години като: налагане на едностранни условия,изискване за икономически необосновано намаляване на цени и други.
Своите подписи под споразумението поставиха всички членове на СМТ - Андрей Евтимов, изпълнителен директор на „Доверие Брико”; Владимир Данев, изпълнителен директор на „Метро Кеш енд Кери”; Димитър Спасов, изпълнителен директор на „Кауфланд България”; Христо Петров, управител на „Кауфланд България”; Милена Драгийска-Денчева, изпълнителен директор на „Лидл България”; Любомир Хърсев,управител на „Лидл България”; Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на „Пикадили”; Милош Ристич, изпълнителен директор на „КМБ България“ и Йордан Матеев, изпълнителен директор на СМТ. От страна на НБСХС – всички членове на УС.
След подписването на документа председателят на УС на НБСХС Мариана Кукушева заяви: „С подписването на това споразумение слагаме началото на саморегулативния режим в нашите търговски взаимоотношения. През последните години ситуацията коренно се промени и голяма част от лошите практики, за които се говореше, са в миналото. Те са извървян път и натрупан опит. Идеята на това споразумение е да гарантираме на всеки български производител възможността да стане доставчик, ако отговори на условията на големите търговски вериги, да се чувства защитен и равнопоставен,да се развива конкурентно и свободно.”

От своя страна председателят на УС на СМТ Бойко Сачански заяви: „Ние вярваме, че пътят към по-добра бизнес среда и честна конкуренция в сектора на търговията с храни и бързооборотни стоки минава през споделянето на ценности и ангажирането с обща кауза на производители,преработватели и търговци. Днес ние показваме конкретно решение, но и искаме да отправим послание, че саморегулацията в България не само е възможна, но е и най-доброто решение за преодоляване на нелоялни търговски практики. С подписването на това споразумение, ние си поставяме и общи цели. На първо място да се борим със свръхрегулацията и държавната намеса в бизнеса. Ние вярваме, че нови регулации и нови чиновници няма да са от полза нито за бизнеса, нито за потребителите. На второ място е сътрудничество за ограничаване на сивия сектор и стриктно спазване на законите.”

    Предлагаме на Вашето внимание текста на споразумението:


СПОРАЗУМЕНИЕ
за сътрудничество, саморегулация, подобряване на бизнес средата и
стимулиране на лоялните бизнес практики между
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и
Сдружение за модерна търговия

Сдруженията, които подписваме настоящото споразумение се ангажираме в дух на сътрудничество да търсим общите ни интереси и да си партнираме за подобряване на бизнес средата в България.

Ще си сътрудничим за ограничаване на сивия сектор в българската икономика, поддържане на макроикономическа стабилност, намаляване на бюрокрацията и създаване на предвидима бизнес среда.

Няма да лобираме за привилегии, които са в наша полза, но са вредни за обществото.

Споделяме виждането, че стриктното спазване на действащите закони, включително ограниченията за продажба на стоки под себестойност, е основна предпоставка за устойчива конкурентна среда.

Ще стимулираме прилагането на добри търговски практики и ще порицаваме нелоялните търговски практики, които могат да се срещнат по цялата верига на доставка на храни.

Ще насърчаваме равнопоставеност и реципрочност в преговорите и търговските отношения между участниците във веригата за доставки на хранителни стоки и справедливо разпределение на предприемаческия риск.

Вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки.

Ще се стремим да решаваме предизвикателствата в отношенията помежду ни не като се противопоставяме, включително публично, а като си партнираме на основата на принципите за добри практики в настоящото споразумение, около които се обединяваме.

Желаем да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация.

Вярваме, че принципите на добри практики, около които се обединяваме, предоставят рамка за осъществяване на стопанска дейност при зачитане на договорната свобода и гарантиране на конкурентоспособността, доверието и последователността,които са необходими за развитието на бизнеса, иновациите и трите стълба на устойчивостта(икономически, социален и екологичен) и в крайна сметка ще бъдат от полза за потребителите и обществото като цяло.
Принципите за добри търговски практики в настоящото споразумение могат да бъдат допълвани и променяни по взаимно съгласие.

При нужда, сдруженията, подписали настоящото споразумение могат да изработят процедура за разрешаване на спорове при обвинения за прилагане на нелоялни търговски практики и гарантирана на прилагането на принципите за добри практики.

Страните по това споразумение декларират готовност при необходимост съвместно да отчитат резултатите от прилагането му, като създадат механизъм за тримесечен мониторинг на приетите принципи.

Настоящото споразумение е отворено за присъединяване на всички сдружения по веригата на доставки на хранителни стоки.

Принципи за добри практики

Договарящите се страни действат в строго съответствие с приложимите правни разпоредби, включително законодателството в областта на конкуренцията.

Общи принципи:

A. ПОТРЕБИТЕЛИ: Договарящите се страни следва винаги да отчитат интересите на потребителите и общата устойчивост на веригата на доставка в отношенията между стопански субекти. Договарящите се страни следва да гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите при разпределението на стоки по веригата на доставка.

Б. СВОБОДА НА ДОГОВАРЯНЕ: Договарящите се страни са независими икономически субекти, които зачитат правата на другите да изготвят собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да решат дали да сключат или не каквото и да е споразумение.

B. ПОЧТЕНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ: Договарящите се страни следва да извършват сделки помежду си отговорно, добросъвестно и с професионална грижа.

Специфични принципи:

1. ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ: Споразуменията следва да бъдат в писмена форма, освен ако това не е неосъществимо, или в случай че устните споразумения са взаимно приемливи и подходящи. Те следва да бъдат ясни и прозрачни и да обхващат колкото се може повече относими и предвидими елементи,включително права и процедури за прекратяване.

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТ: Не следва да се правят едностранни промени на условията на договорите, освен ако тази възможност и обстоятелствата и условията, при които тя се използва, не са договорени предварително. Споразуменията следва да очертават процеса на обсъждане на всяка страна с насрещната на всички необходими промени за изпълнението на споразумението или при непредвидени обстоятелства, както е посочено в споразумението.

3. СПАЗВАНЕ: Споразуменията трябва да се спазват.

4. ИНФОРМАЦИЯ: Обменът на информация се извършва в стриктно съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и с други приложими правни разпоредби, а страните следва да полагат необходимата грижа, за да се гарантира, че предоставената информация е точна и не е подвеждаща.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Трябва да се зачита поверителността на информацията, освен ако информацията не е вече публично достъпна или е придобита независимо от получаващата страна законно и добросъвестно. Поверителната информация следва да се използва от получаващата страна единствено за целите,за които е предадена.

6. ОТГОВОРНОСТ ЗА РИСКА: Всички договарящи се страни по веригата на доставка следва да поемат своите съответни предприемачески рискове.

7. ОПРАВДАНО ИСКАНЕ: Договаряща се страна няма право да използва заплахи, за да се сдобие с неоправдано предимство или за да прехвърля неоправдани разходи.

За разграничаване на лоялни и нелоялни търговски практики договарящите страни ще следват примерите за лоялни и нелоялни търговски практики на Supply Chain Initiative, приложени към настоящото Споразумение.Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2024 година.
Изтегли от ТУК

Издания

mail.pcexpert.bg

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2021

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg